6. list z kostola, 20.12.2020

6. list z kostola, 20.12.2020

4. adventná nedeľa

Vláda SR prijala rozhodnutie o zákaze vychádzanie s výnimkami, ktoré platí v čase od 19.12.2020 do 10.1.2021. Medzi výnimky patrí aj cesta do kostola a späť. Hlavný hygienik SR vydal vyhlášku, ktorá upravuje konanie hromadných podujatí, teda aj Bohoslužieb.

Keď chceme dodržať podmienky usmerňujúcej vyhlášky a tak zaistiť, aby boli Služby Božie počas vianočného obdobia bezpečné, nevieme zariadiť, aby sa ich mohol zúčastniť každý, kto by mal záujem. Náš kostol v Trebišove by mohlo naraz navštíviť len 45 ľudí. Predstavte si, že napríklad na Štedrý večer by ste prišli ku dverám kostola a pre už naplnený stav by ste museli počkať na druhé, možno tretie Bohoslužby, alebo odísť domov.  

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine, dokonca v našom okrese a v snahe konať zodpovedne prijalo Predsedníctvo CZ ECAV Trebišov toto rozhodnutie:

V čase od 24.12.2020 do 10.1.2021 sa v našom cirkevnom zbore nebudú konať Služby Božie klasickým spôsobom v kostole v Trebišove, či v modlitebni Reformovanej cirkvi v Sečovciach.

Počas Vianoc vám odporúčame sledovať prenosy Bohoslužieb v televízii, v rozhlase a na internete.  

Sledujte tiež informačné kanály nášho zboru, kde vám budeme priebežne pridávať príspevky duchovného a informačného charakteru.

Prosím vás, prijmite toto opatrenie s pochopením a trpezlivosťou.


Evanjelium podľa Lukáša 1, 26 - 38                                                4. adventná nedeľa,  20.12.2020

(Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi)

26Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. 28Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! [Blahoslavená medzi ženami!] 29Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. 31Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. 32Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. 33Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. 34A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! 35Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží. 36Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. 37Lebo Bohu nič nebude nemožné. 38Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.

V dnešnom kázňovom biblickom texte čítame o chudobnom dievčati Márii. „Buď pozdravená milosťou obdarená. Pán s Tebou! Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha.“ Boží posol prichádza k Márii, tíši jej strach a zvestuje jej Božiu milosť. Mária, si súčasťou plánu, v ktorom prichádza Boží Syn na spásu každého, kto v Neho verí.

K zvesti o Božej milosti, anjel pridáva aj zvláštne zasľúbenie. Porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. Bude synom Najvyššieho a Jeho kráľovstvu nebude konca. Aký zvláštny zážitok mala Mária. Ako ovplyvňuje stretnutie s Božím slovom jej život?

Mária, Pán Boh ti dal milosť a privedieš svetu Spasiteľa. Mária nevidela v anjelových slovách Božiu cestu a Jeho plán tak jasne ako ho vidíme dnes my. My už poznáme Pána Ježiša Krista. Poznáme Jeho narodenie, poznáme Jeho život, ukrižovanie, Jeho vzkriesenie, Jeho slávu ...

Mária si uvedomuje, že je len chudobným dievčaťom. Boží posol však hovorí o slávnom a bohatom kráľovi. Tento má byť jej synom, i keď je ešte slobodná a nemá muža. Mária ale nekrúti hlavou a nemrmle si, že sa to nedá. Že je to nemožné, pretože svet funguje trošku ináč. Ale zaznieva tu jej otázka: „Ako sa to stane?“ Za touto otázkou nemôžeme vidieť nič iné ako ľudské srdce, z ktorého sa vylieva viera ako voda cez okraj preplneného pohára. Vidíme dôveru v naplnenie Božieho slova. Pán Boh si nájde cestu. On pozná spôsob, ako dať svetu spasenie. Dokonca i vtedy, keď sa to nášmu ľudskému rozumu zdá byť nemožné.

Aký zvláštny zážitok mala Mária. Niekto si môže myslieť, že je iná ako my - obyčajní ľudia. Veď hocikto nedá svetu Spasiteľa. Ani Mária nám Ho nedala. To Pán Boh poslal svojho Syna. Je to Božia milosť. Preto si dovolím povedať, že Mária je presne ako my. Ako ja, ako ktokoľvek z vás. Ako ktorýkoľvek muž alebo žena, starec či chlapec, ... Ako ktorýkoľvek človek na svete. Veď aj k nám už koľkokrát prišiel anjel. Boží posol zjavený v slove Biblie. Koľkokrát nám pri jej čítaní alebo v modlitbe znelo Božie slovo?

V celej Biblii predsa čítame, že sme našli milosť u Boha. Pán Ježiš sa stal našim priateľom a Pánom. Ako často sa na stránkach Knihy kníh stretávame so zasľúbením o živote bez konca? Čítame o večnom príbytku pripravenom pre nás v nebi.

Mária, dáš svetu Spasiteľa.

Milý brat, milá sestra, dáš svojmu okoliu  Spasiteľa. Tak sa môžeme s biblickou Máriou postaviť na jednu úroveň. Samozrejme, že nie telesne, ale v tej duchovnej rovine. Veď aj Ty dáš svojmu okoliu Spasiteľa. Vtedy, keď povieš  o  svojom  stretnutí s Pánom Ježišom svojmu dieťaťu, svojmu rodičovi, svojmu susedovi, svojmu kolegovi v práci, ... komukoľvek.

Pán Boh Ti dá vedieť kto to potrebuje. Kto ešte potrebuje  počuť o ceste záchrany. Možno sa ešte aj my s Máriou pýtame: „Ako sa to stane?“ Otvorme svoje zmysly a prijmime biblické odpovede na našu otázku. Aj nám je určené biblické pravdivé svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Len On je Cesta, Pravda i Život.

Len Jemu je daná všetka moc na nebi i na zemi.

Jeho učeníci vyšli a kázali všade a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Preto sa nebojme! Veď sme našli milosť u Pána Boha! Lebo Jemu nič nebude nemožné. Otvorme teda vo viere svoje ústa, vystrime vo viere svoje ruky a verne zvestujme evanjelium nášho Pána svojmu okoliu!

                                                                                                                                    AmenPrajem Vám príjemné a pokojné prežitie sviatočných dní.

Do nového roka,

ktorý nikto z nás nevie ako bude prebiehať,

ale ktorý je a zostáva pre nás Božím darom,

Vám želám pevné zdravie, dostatok síl do života i do práce,

mnoho lásky, úprimnosti a pokory vo vzťahoch s blízkymi a nadovšetko pokoj a nádej v istote,

že Pán Boh nám je vždy blízko. 


S úctou

                                                                                

                                                                                              Marek Semko,        

                                                                                              evanjelický a. v. farár v Trebišove


V Trebišove, dňa 21. decembra 2020


Prenosy Služieb Božích počas Vianoc 2020

Rozhlasový prenos
Štedrý večer z Martina 24.12.2020
Rádio Regina o 16:04

kazateľ: Milan Kubík
liturgovia: Milan Kubík a Paulína Šofranková
kantorka: Slávka Danielová
piesne ES: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60


Televízny prenos
Štedrý večer zo Senca 24.12.2020
TA3 o 17:00

kazateľ: Tibor Jančík
kantorka: Mária Neuszerová
piesne ES: 25, A 16, 11, 42, 60


Televízny prenos
1. sviatok vianočný z Obišoviec 25.12.2020
Dvojka o 10:00

kazateľ: Jaroslav Petro
kantorka: Zuzana Martonová
piesne ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592


Rozhlasový prenos z Dudiniec 27.12.2020
Rádio Regina o 9:05

kazateľ: Michal Tekely
kantor: Michal Cmarko
piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16


------------------------------------------------------------------------------------------------


Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Trebišov

Kukučínova ul. č. 3, 075 01 Trebišov


Telefón:          0918 828 325 (zborový farár)

E-mail:            trebisov@ecav.sk

Web:               www.trebisov.ecav.sk

Facebook:       ECAV Trebišov

Instagram:       ecav_trebisov

YouTube:        ECAV Trebišov


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.